กรอกข้อมูลรับสมัครนักศึกษาใหม่

รับสมัครบุคคลเข้าศึกษาต่อ รอบโควต้าพิเศษ ๑ ปีการศึกษา ๒๕๖๓

กรอกใบสมัครเรียน

รับสมัครนักศึกษาใหม่

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ลำปาง  ประกาศ รับสมัครบุคคลเข้าศึกษาต่อ รอบโควต้าพิเศษ ๑ ปีการศึกษา ๒๕๖๓

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ลำปาง รับสมัครบุคคลเข้าศึกษาต่อ ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง(ปวส.) และ ระดับปริญญาตรี รอบโควต้าพิเศษ ๑ ปีการศึกษา ๒๕๖๓ รายละเอียดเพิ่มเติมคลิกดาวน์โหลดที่นี่

Read more

ข่าวสาร

อัตลักษณ์ของมหาวิทยาลัย

“บัณฑิตนักปฏิบัติมืออาชีพที่ใช้เทคโนโลยีเป็นฐาน”

“วัฒนธรรมองค์กร” มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา

วัฒนธรรมองค์กร เป็นสิ่งสำคัญยิ่ง ที่จำเป็นจะต้องสื่อสารให้บุคลากรภายในองค์กร มีการปฏิบัติอย่างต่อเนื่องและชัดเจน จนเป็นเอกลักษณ์ของมหาวิทยาลัย เพื่อจดจำง่ายและสะดวกต่อการปฏิบัติ จึงกำหนดจากอักษรย่อภาษาอังกฤษของมหาวิทยาลัยฯ (Rajamangala University of Technology Lanna)

  • R : Responsibility – รับผิดชอบต่อภารกิจต่อชุมชนสังคมประเทศชาติ
  • M : Morality – ยึดมั่นในคุณธรรมความงามความดี
  • U : Unity – ความเป็นหนึ่งเดียว
  • T : Technology – วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีเป็นฐานการพัฒนา
  • L : Learning society – สังคมแห่งการเรียนรู้